Dictàmens | TSCAT

Esteu aquí

Assemblea General

L'Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i col·legiades en plenitud  dels seus drets i deures; els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen a tota la col·legiació i, si s’escau, a altres persones integrades en el Col·legi. L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària.

 

Més informació en els articles 29 a 36
dels Estatuts del Col·legi
   

 

 

 


DARRERA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

Dia: 23 de març de 2017
Lloc: Sala d’Actes del Pati Manning (Barcelona)

L’ordre del dia va ser el següent:

1.Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 15 de desembre de 2016.

2.Informe de la Degana. Veure vídeo

3.Altes i baixes amb data 23/03/2017

4.Donar compte de l’auditoria comptable de l’exercici 2016.  Veure vídeo

5.Traspàs del resultat de l’exercici 2016 a partida de “Reserva voluntària” i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’any 2016

6.Donar compte de la Memòria 2016

7.Varis

8.Precs i preguntes