Dictàmens | TSCAT

Esteu aquí

Assemblea General

L'Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i col·legiades en plenitud  dels seus drets i deures; els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen a tota la col·legiació i, si s’escau, a altres persones integrades en el Col·legi. L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària.

 

Més informació en els articles 29 a 36
dels Estatuts del Col·legi
   

 

 

 


DARRERA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

Dia: 14 de desembre de 2017
Lloc: Sala d’Actes del Pati Manning (Barcelona)

 

L’ordre del dia va ser el següent:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 23 de març de 2017

2. Informe de la Degana. Veure vídeo

3. Altes i baixes col·legials amb data 14/12/2017

4. Aprovació, si s’escau, del Pla d’actuació 2018

5. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2018 i Actualització de Productes i Serveis 2018

6. Varis

7. Precs i preguntes