Esteu aquí

Assegurances

Assegurança de Responsabilitat Civil 

La pòlissa de responsabilitat civil obligatòria contractada pel Col·legi està inclosa en la quota col·legial. Garantim així el compliment per part de tots els col·legiats/des de la Llei 7/2006 del 31 de maig, que en el seu article 6 estableix que “els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança de riscos la responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió”. 

Les cobertures d'aquesta assegurança de Responsabilitat Civil per l'any 2018 són:

  • Garanties: Suma assegurada 350.000 €
  • Responsabilitat Civil Explotació (inclou RC Locativa)
  • Responsabilitat Civil danys patrimonials purs i danys a documents de tercers: 60.000 € sinistre i any
  • Responsabilitat Civil Patronal (sublímit per víctima de 150.000€)
  • Inhabilitació professional: màxim 1800€ x 18 mesos
  • Defensa i Fiances  


Franquícies:

  • RC Explotació: sense franquícia
  • RC Professional: sense franquícia
  • RC Danys patrimonials purs: sense franquícia


Àmbit Geogràfic: Unió Europea

Podeu ampliar de forma individual la suma assegurada augmentant la prima anual.

Defensa en reclamacions infundades per actes ‘dolosos’ 

La present cobertura s’estén a la defensa de l’assegurat/da fins i tot davant reclamacions infundades en què s’invoqui una conducta dolosa de l’assegurat/da. En el cas de declarar-se per sentència judicial ferma que la conducta de l’assegurat/da era dolosa, quedarà aquest/a obligat/da a reemborsar a la companyia totes les despeses satisfetes. No respondrà la Companyia de les indemnitzacions derivades d’actes dolosos ni del pagament de multes o sancions ni les conseqüències del seu impagament, imposades pels Tribunals i altres autoritats. 

Defensa contra la pèrdua de prestigi 

En aquells suposats en què l’assegurat/da sigui objecte de reclamació penal -denúncia o querella- i aquesta sigui absolutament infundada, sense cap argumentació legal, així com contra les publicacions en qualsevol mitjà de comunicació que atempten contra el bon nom de l’assegurat/da, i sempre com a conseqüència d’actes u omissions en l’exercici de la seva professió com a treballador/a social, l’assegurador exercitarà les accions oportunes contra el denunciant o querellant a l’objecte de salvaguardar el prestigi professional de l’assegurat/da.

El límit de despeses jurídiques s’estableix en 6.000€ per reclamació. Per damunt d’aquesta quantitat, les despeses seran a càrrec exclusivament de l’assegurat/da. Per augmentar la prima anual heu de contactar amb el Departament d'Atenció Col·legial a través del correu catalunya@tscat.cat o trucant al 93 318 55 93.